Telerau gwasanaeth

Telerau gwasanaeth

Telerau ac Amodau Cyffredinol

Yn berthnasol i bob Cytundeb Cwsmer
Mae’r Cwrs Ymddiried yn sefydliad addysgol sydd wedi’i gofrestru gan gwmni o dan Gofrestr Darparwyr Dysgu’r DU rhif 10090538 ac wedi’i gorffori yn y Deyrnas Unedig yn enw ADVANCE CORP LTD o dan rif cwmni 13840224 (“ADVANCE CORP LTD”, “ni”, “ni” neu ” ein”) a chi (“Defnyddiwr”, “chi” neu “eich”). Mae’r Cytundeb hwn yn nodi telerau ac amodau cyffredinol eich defnydd o wefan thetrustecourse.com ac unrhyw un o’i gynhyrchion neu wasanaethau (gyda’i gilydd, “Gwefan” neu “Gwasanaethau”).

Darperir mynediad i’r Wefan a defnydd ohoni gan The Trusted Course (y cyfeirir ato yn y termau hyn fel “ni”, “ni” “ein” neu “y Coleg”) yn unig.

Trwy gofrestru ar Gwrs a defnyddio’r Wefan, rydych chi’n cydnabod eich bod wedi darllen a derbyn yr Amodau Defnyddio hyn a’r Polisi Preifatrwydd

Wrth gysylltu â’r sefydliad dros y ffôn, rydych yn cydnabod eich bod wedi darllen a derbyn ein Polisi Recordio Ffôn.

Mae’r Telerau ac Amodau hyn hefyd yn berthnasol i wefannau cyfryngau cymdeithasol The Trusted Course.

Mae’r Telerau ac Amodau hyn yn berthnasol i bob cytundeb cwsmer.

Rydych yn cytuno i ddefnyddio’r Wefan yn unol â’r Telerau ac Amodau hyn yn unig, at ddibenion cyfreithlon, ac mewn ffordd nad yw’n tresmasu ar hawliau, cyfyngu nac atal defnydd a mwynhad unrhyw un arall o’r Wefan.

Rydym yn cadw’r hawl i newid y Telerau ac Amodau ar unrhyw adeg a byddwn yn eich hysbysu bod newidiadau wedi’u gwneud.

Argaeledd y Wefan

 1. Aelod yn cydnabod y gall traffig data drwy’r Rhyngrwyd achosi oedi
  yn ystod y broses o lawrlwytho gwybodaeth o’r wefan ac yn unol â hynny, ni fydd yn dal y Cwmni yn atebol am oedi sy’n arferol wrth ddefnyddio’r Rhyngrwyd.
 2. Mae’r Aelod yn cydnabod ymhellach ac yn derbyn na fydd y wefan ar gael am bedair awr ar hugain yn barhaus oherwydd oedi o’r fath, neu oedi a achosir gan y Cwmni yn uwchraddio, addasu neu gynnal a chadw safonol y wefan.

1. Eich Gwybodaeth Bersonol

Mae’r Cwrs Dibynadwy wedi ymrwymo’n gryf i ddiogelu preifatrwydd a chyfrinachedd gwybodaeth a ddarperir gan y rhai sy’n cyrchu ein Gwefan. Mae ein hymrwymiad yn cael ei adlewyrchu yn ein Polisi Preifatrwydd.

Rydym yn cynnal yr egwyddorion diogelu data perthnasol ac yn prosesu’r holl ddata personol yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.

2. Aelodau Arwyddo Mewn

2.1 Rydych yn cydnabod os yw unrhyw wybodaeth a ddarparwyd gennych yn anwir, yn anghywir, ddim yn gyfredol, neu’n anghyflawn, rydym yn cadw’r hawl i atal neu derfynu eich aelodaeth a’ch astudiaethau.

2.2 Pan fyddwch yn cofrestru, bydd y Sefydliad fel arfer yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost fel eich Aelod/Enw Defnyddiwr. Gallwch newid hwn cyn gynted ag y byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth cofrestru;

2.3 Rhaid i chi beidio â dewis Enw Aelod/Defnyddiwr sy’n dynwared rhywun arall, sy’n anghyfreithlon neu a allai fod yn anghyfreithlon, sydd neu a allai gael ei warchod gan gyfraith nod masnach neu hawliau perchnogol arall, sy’n aflednais neu fel arall yn sarhaus, neu a allai achosi dryswch. Rydym yn cadw’r hawl i wrthod unrhyw Aelod/Enw Defnyddiwr.

2.4 Os oes gennych reswm i gredu nad yw eich cyfrinair bellach yn ddiogel, rhaid i chi newid eich cyfrinair ar unwaith drwy ddiweddaru gwybodaeth eich aelod/enw defnyddiwr.

3. Cynhyrchion Sefydliadau Cyrsiau Ymddiried – Ein Cyrsiau a’n Nwyddau

3.1 Argaeledd Cynnyrch

3.1.1 Mae’r holl gynhyrchion mewn stoc ar adeg cyhoeddi. Ni all y Sefydliad Cwrs Dibynadwy warantu bod unrhyw eitem benodol ar gael ac felly nid yw’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gynhyrchion sy’n cael eu gwerthu allan. Os bydd cynnyrch yn cael ei werthu ac archeb yn cael ei dderbyn, byddwn yn ymdrechu i ddod o hyd i ddewis arall; os nad yw hyn yn bosibl rhoddir ad-daliad llawn.

3.1.2 Mae’r holl nwyddau yn destun trethi’r Deyrnas Unedig, ac wedi’u cynnwys yn y pris. Rhaid gwneud ceisiadau am nwyddau sydd wedi’u difrodi yn ysgrifenedig drwy e-bost o fewn 48 awr i’w derbyn. Nid yw’r Sefydliad Dysgu Cyrsiau Ymddiried yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am hawliadau a wneir ar ôl y cyfnod hwn.

3.1.3 Mae’r Sefydliad Dysgu Cyrsiau Ymddiried yn cadw’r hawl i newid y Cwrs ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod astudio neu gofrestru. Yn lle’r Cwrs gwreiddiol yr ymrestrwyd arno, bydd y Sefydliad Dysgu Cwrs Ymddiried yn darparu Cwrs o’r un lefel neu uwch yn lle’r cofrestriad gwreiddiol. Fodd bynnag, yr un maes pwnc fydd y Cwrs. Yn yr achos hwn bydd y cyfnod astudio yn ailddechrau o ddyddiad cychwyn y cwrs newydd a daw’r cwrs i ben bob amser fydd y cyfnod astudio hiraf.

3.2 Disgrifiad a Hyd y Cwrs

3.2.1 Cyfrifoldeb myfyriwr yw sicrhau ei fod wedi darllen a deall y disgrifiadau Cyrsiau ar ein gwefan, sy’n nodi’n glir hyd y cwrs. Nid yw’r Sefydliad Dysgu Cyrsiau Ymddiried yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am fyfyrwyr sy’n methu â bodloni gofynion hyd cwrs.

3.3 Estyniad i’r Cwrs

3.3.1 Mae’r Sefydliad yn cynnig estyniadau o hyd at 3 mis yn ôl disgresiwn y Sefydliad ac o’r dyddiad dod i ben (ddim ar gael ar gyfer cyrsiau BTEC HNC). Codir tâl y mis. Dangosir y manylion ar y wefan.

3.4 Cyfrifoldeb am Ddeunyddiau Cwrs

3.4.1 Rydym yn cadarnhau y bydd deunyddiau sy’n ymwneud ag unrhyw un cwrs, ynghyd â’r holl adolygu a diweddariadau a wneir gennym o bryd i’w gilydd, a all fod mewn unrhyw fformat ac sy’n ofynnol gan y myfyriwr i gwblhau’r cwrs (y “Deunyddiau Cwrs”) yn cyfarfod. lefel foddhaol o ansawdd; fodd bynnag, nid ydym yn cadarnhau y byddant yn rhydd o wallau.

3.4.2 Byddwch yn gyfrifol am archwilio Deunyddiau’r Cwrs yn brydlon. Ar ben hynny, byddwch yn gyfrifol am roi gwybod i ni am unrhyw oruchwyliaeth o fewn 14 diwrnod o’i dderbyn.

3.4.3 Bydd mynediad i ddeunyddiau cwrs, ac eithrio mynediad ar-lein, yn cael ei drefnu ar ôl 14 diwrnod o gofrestru. Ni all y Sefydliad gymryd cyfrifoldeb am oedi gyda deunyddiau cwrs papur oherwydd gwasanaethau post neu newid cyfeiriad yn ystod amserlenni post.

3.5 Diogelwch a Sicrwydd Deunyddiau ar gyfer pob Cwrs

3.5.1 Cyfrifoldeb y myfyriwr yw sicrhau bod holl ddeunyddiau/dogfennau’r cwrs/TMA/SAPs ac ati yn cael eu cadw’n ddiogel gan mai unwaith yn unig y bydd y rhain yn cael eu darparu.

3.5.2 Oni nodir yn wahanol, rhaid lanlwytho’r holl waith cwrs a chwestiynau i’r tiwtor drwy’r cyfleusterau lanlwytho a ddarperir Ar y Campws. Esbonnir y canllawiau ar gyfer hyn mewn llawlyfrau myfyrwyr. Ni all y Sefydliad gymryd cyfrifoldeb am fyfyrwyr nad ydynt yn dilyn y canllawiau a ddarperir.

3.5.3 Oni nodir yn wahanol, dylai myfyrwyr gadw copïau o’r holl waith cwrs ac adborth gan diwtoriaid pe bai angen hyn arnynt am unrhyw reswm ar ôl cyfnod o 4 blynedd ar ôl cwblhau eu cwrs.

3.5.4 Eich cyfrifoldeb chi yw darllen unrhyw ddogfennau eraill a ddarperir ar eich cyfrif yn rheolaidd, ee eich llawlyfrau myfyrwyr ac adnoddau ychwanegol.

3.5.5 Bydd eich Cyfrif Campws sy’n cynnwys negeseuon ar-lein gyda’ch tiwtor a’r Coleg, ynghyd â’ch gwaith cwrs yn parhau i fod ar gael gan y Coleg am 4 blynedd o gwblhau eich cwrs, ac ar yr adeg honno bydd yn cael ei ddileu’n ddiogel. Yn ystod y cyfnod hwn, gallwch gysylltu â ni i ofyn am gopïau digidol ychwanegol o’ch gwaith a gyflwynwyd, nodiadau ar eich cofnodion a chyfathrebiadau eraill â’r Coleg.

4. Cywirdeb Cynnwys a Gwybodaeth ar y Wefan

4.1 Mae cynnwys y Safle ar gyfer gwybodaeth neu ddefnydd cyffredinol yn unig. Nid ydynt yn gyngor ac ni ddylid dibynnu arnynt wrth wneud (neu ymatal rhag gwneud) unrhyw benderfyniad.

4.2 Nid yw’r Coleg yn cadarnhau bod y wybodaeth a gynhwysir ar y Wefan neu sydd ar gael drwyddi yn gywir nac yn gyflawn ac felly ni ddylid dibynnu arni felly. Ni ddylech ddibynnu ar unrhyw wybodaeth o’r fath.

4.3 Mae unrhyw drefniadau a wneir rhyngoch chi ac unrhyw berson arall, sy’n defnyddio, neu a enwir ar y Safle, ar eich cyfrifoldeb a’ch cyfrifoldeb chi yn unig. Mae gwybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn y Safle neu sydd ar gael drwyddi yn newid yn rheolaidd. Gallwn wneud gwelliannau neu newidiadau i’r Safle ar unrhyw adeg a heb rybudd.

4.4 Gall cyfeiriadau neu ddolenni i wefannau eraill ymddangos ar y Wefan er hwylustod i chi. Nid yw’r Sefydliad yn gweithredu nac yn monitro gwefannau eraill ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am gynnwys gwefannau eraill. Ni fwriedir i unrhyw ddolen fod yn, ac ni ddylid ei ddehongli fel, ardystiad o unrhyw fath gennym ni o wefan arall.

4.5 Os byddwn yn cysylltu â gwefan arall byddwn yn ceisio ei gwneud mor glir â phosibl eich bod yn gadael y Safle. Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio’r Telerau ac Amodau a’r Polisi Preifatrwydd ar unrhyw wefan arall y byddwch yn ymweld â hi.

4.6 Nid ydym yn gwarantu y bydd defnydd o’r safle:

 1. yn gydnaws â’r holl galedwedd a meddalwedd;
 2. yn ddi-dor neu’n rhydd o wallau neu firws;
 3. yn cyflawni unrhyw ganlyniad penodol ar gyfer ei ddefnyddwyr, neu
 4. yn cael eu cywiro ac eithrio’r diffygion hynny y mae’n ofynnol i’r Sefydliad Dysgu Cwrs Ymddiried ynddynt eu cywiro yn ôl y gyfraith).

4.7 Eich cyfrifoldeb chi yw cymryd camau priodol i sicrhau eich bod yn gwirio ac yn amddiffyn rhag firysau yn rheolaidd wrth ddefnyddio’r Safle ar unrhyw ddyfais.

4.8 Nid ydym yn gwneud unrhyw ddatganiad am addasrwydd y cynnwys, y wybodaeth a’r gwasanaethau sydd wedi’u cynnwys ar y Wefan neu y ceir mynediad iddynt drwyddi. Mae’r holl warantau, telerau ac amodau yn hyn o beth, gan gynnwys yr holl warantau, telerau ac amodau a awgrymir gan statud neu fel arall, o ansawdd boddhaol ac addasrwydd i’r diben wedi’u heithrio i’r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth mae hyn yn cynnwys deunyddiau y ceir mynediad iddynt trwy ddolenni i wefannau (gan gynnwys tudalennau cartref, tudalennau gwe neu ddogfennau sydd ynddynt) a weithredir gan unrhyw berson neu sefydliad arall.

4.9 Nid yw’r rhyngrwyd yn ddull diogel o gyfathrebu. Gall pobl neu sefydliadau eraill ryng-gipio e-byst. Ni ddylech anfon unrhyw gyfathrebiad atom drwy’r Wefan neu drwy e-bost, yn arbennig, sy’n cynnwys data personol (gan gynnwys data personol sensitif) a/neu wybodaeth gyfrinachol amdanoch chi neu unrhyw berson arall, oni bai eich bod yn derbyn y byddai unrhyw gyfathrebiad o’r fath yn cael ei anfon. ar eich menter eich hun ac ar y ddealltwriaeth na fyddem yn atebol am unrhyw golled y gallech ei dioddef o ganlyniad i hynny (ac eithrio colledion na ellir eu heithrio neu eu cyfyngu yn ôl y gyfraith, fel y cyfeirir yn uniongyrchol uchod).

5. Eich Cefnogaeth Tiwtor

5.1 Dylech ddisgwyl cael ateb i unrhyw gwestiynau a gyflwynwch drwy system y Campws, o fewn yr amserlen a nodir yn llawlyfr eich cwrs. Mae hyn hefyd yn berthnasol i’r graddfeydd amser a nodir ar gyfer marcio gwaith cwrs ac adborth.

5.2 Bydd tiwtoriaid yn ateb cwestiynau o’r rhai a gyflwynir ar system y Campws yn unig. Bydd tiwtoriaid yn marcio gwaith ac yn rhoi adborth trwy system y Campws yn unig.

5.3 Ni all y Sefydliad gymryd cyfrifoldeb am fyfyrwyr nad ydynt yn dilyn y canllawiau cysylltu â thiwtoriaid yn y Llawlyfr na chyngor ac adborth tiwtoriaid ar aseiniadau, sydd wedyn yn achosi problem iddynt.

6. Taliadau

6.1 RHAID talu am gyfanswm a chost lawn y Cwrs cyn i’r Sefydliad gyhoeddi tystysgrif cwblhau neu hawlio tystysgrif gan Gorff Dyfarnu.

6.1.1 Costau portffolio – sylwer, o ran canslo arholiadau, pe bai arholiadau Safon Uwch ac arholiadau IGCSE yn cael eu canslo, efallai y bydd angen i chi gynhyrchu portffolio o waith cwrs wedi’i gwblhau y bydd angen ei anfon i’ch canolfan arholiadau gofrestredig.

6.2 Os byddwch yn methu â thalu erbyn y dyddiad dyledus, efallai y byddwn wedyn yn ceisio taliad priodol fel y gwelwn yn dda yn ôl ein disgresiwn llwyr. Rydym yn cadw’r hawl i newid dyddiad y cynllun rhandaliadau neu i roi cynnig arall ar y taliad rhandaliad a fethwyd ar unrhyw adeg.

6.3 Os bydd myfyriwr yn parhau i fethu â thalu, mae gan y Sefydliad yr hawl i gyfeirio’r ddyled at Asiantaeth Adennill Dyledion. Bydd hyn yn digwydd ar ôl i 21 diwrnod fynd heibio ers y cais cychwynnol am daliad a fethwyd.

6.4 Pe bai asiantaeth adennill dyledion yn cael ei defnyddio, efallai y bydd costau pellach yn cael eu hychwanegu at y balans sy’n ddyledus i ni y mae’n rhaid i chi ei dalu. Byddwch yn delio’n gyfan gwbl â’r asiantaeth a benodwyd ac os na chaiff y ddyled ei thalu, efallai y bydd hyn hefyd yn cael ei gyflwyno i’r prif Asiantaethau Gwirio Credyd, gan effeithio ar eich gallu i gael credyd yn y dyfodol.

6.5 Os bydd cyfrif yn cael ei drosglwyddo i asiantaeth adennill dyledion allanol lle mae’r myfyriwr yn 16 oed neu’n iau, bydd y gwarantwr a enwir ar y llythyr caniatâd sydd ynghlwm wrth gyfrif y myfyriwr yn atebol yn ariannol am yr holl falansau sy’n weddill.

6.6 Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, pe baech yn dymuno rhoi’r gorau i’r Cwrs ar unrhyw adeg, yna bydd y swm llawn ar gyfer y Cwrs yn dal yn ddyledus gan eich bod wedi ymrwymo i gontract cyfreithiol rwymol i dalu ffioedd y Cwrs yn llawn ac unrhyw ffioedd ychwanegol lle priodol.

7. Canlyniadau Cymwysterau – Cyrsiau Galwedigaethol

7.1 Sicrheir ansawdd gwaith cwrs sy’n cael ei farcio gan diwtoriaid gan system Sicrhau Ansawdd fewnol y Coleg. Sicrheir ansawdd cyrsiau achrededig ymhellach gan y Corff Dyfarnu priodol cyn cyhoeddi tystysgrifau. Gelwir yr unigolion sydd â’r cyfrifoldeb hwn yn Ddilyswyr. Ni fydd Dilyswr Coleg Mewnol yr un person a fydd wedi marcio eich gwaith i ddechrau.

7.2 Os bydd anghydfod ynghylch gradd eich aseiniadau, dyfarniad y Dilysydd Mewnol yw gradd derfynol y Coleg i’w hawgrymu i’r Corff Dyfarnu.

7.3 Ar yr achlysuron prin iawn, os bydd Corff Dyfarnu yn anghytuno â’r radd Coleg a awgrymir ac nad yw’n awdurdodi tystysgrif, bydd eu penderfyniad yn derfynol. Bydd y Coleg yn hysbysu’r myfyriwr yn ysgrifenedig o benderfyniad y Corff Dyfarnu.

7.4 Nid yw Dilyswyr Mewnol ac Allanol yn cysylltu’n uniongyrchol â myfyrwyr o dan unrhyw amgylchiadau.

8. Ardystio a Geirda Academaidd

8.1 – Diploma Coleg Lefel 3

8.1.1 Bydd myfyrwyr sydd wedi cyflawni eu Diploma Coleg Lefel 3 yn llwyddiannus yn derbyn copi digidol o’u tystysgrif boglynnog. Cyhoeddir tystysgrifau o fewn 8 wythnos i gwblhau unrhyw un cwrs.

8.1.2 Os bydd myfyriwr am unrhyw reswm yn methu ei arholiad ar-lein, mae Coleg Dysgu Rhydychen yn cynnig cyfle i’w ailsefyll unwaith. Bydd ffi yn berthnasol – cyfeiriwch at y wefan. Os bydd myfyriwr yn methu ailsefyll yr arholiad, bydd gofyn i’r myfyriwr ailgofrestru os yw’n dymuno cael cynnig arall, a bydd ffioedd y Cwrs yn daladwy yn llawn.

8.1.3 Anfonir tystysgrifau ar gyfer cyrsiau yn ddigidol a thrwy bost cofrestredig yn achos copi printiedig boglynnog o’r dystysgrif a brynwyd. Cyfrifoldeb y myfyriwr yw sicrhau bod y Coleg yn cael y cyfeiriad post cywir y mae’r dystysgrif i’w chyflwyno iddo. Nid yw’r Coleg yn cymryd cyfrifoldeb am dystysgrif goll a ddosberthir i gyfeiriad post a ddarperir gan y myfyriwr neu am ddosbarthiad a ddychwelwyd.

8.2 Tystysgrif Cwrs Achrededig

8.2.1 Pan fydd myfyriwr wedi cwblhau ei gwrs yn llwyddiannus, archebir tystysgrif gan y Corff Dyfarnu priodol.

8.2.2 Mae’r Sefydliad wedi’i gyfyngu o ran amserlenni ar gyfer rhoi tystysgrifau, gan fod Cyrff Dyfarnu yn cynnal eu proses sicrhau ansawdd allanol eu hunain fel y crybwyllwyd uchod.

8.2.3 Ni all y Sefydliad gymryd cyfrifoldeb am yr amser y mae Corff Dyfarnu yn cyflawni ei weithdrefnau cyn rhoi tystysgrif. Bydd y Sefydliad yn gwneud beth bynnag sydd o fewn eu gallu i gyflymu’r broses.

9. Geirdaon Academaidd

9.1 Bydd tystlythyrau academaidd, graddau a ragwelir a chadarnhad astudio yn cael eu cyhoeddi o fewn 14 diwrnod ar ôl eu prynu oddi ar y wefan.

10. Cyrsiau Lefel A – Arholiadau a Gwaith Cwrs

10.1 Cyfrifoldeb y myfyriwr fel ymgeisydd preifat yw dod o hyd i ganolfan arholi.

10.2 Mae myfyrwyr ar gyrsiau cydran gwaith cwrs yn gyfrifol am gael gwaith cwrs wedi’i farcio gan eu dewis ganolfan arholi o fewn yr amserlenni a nodir.

10.2.1 Fel yn 6.1.1 Costau portffolio – sylwer, o ran canslo arholiadau, pe bai arholiadau Safon Uwch ac arholiadau IGCSE yn cael eu canslo, efallai y bydd angen i chi gynhyrchu portffolio o waith cwrs wedi’i gwblhau y bydd angen ei anfon i’ch canolfan arholiadau gofrestredig.

Gwneir hyn ar eich rhan gan y coleg a chost y gwasanaeth hwn yw £50 y portffolio (mae hyn yn £50 y pwnc) a anfonir ar eich rhan.

10.3 Nid cyfrifoldeb y Coleg yw methiant myfyriwr i gyflwyno gwaith cwrs i’r ganolfan arholiadau mewn pryd.

10.4 Nid cyfrifoldeb y Coleg yw methiant myfyriwr i ddod i’r arholiadau yn y ganolfan arholi o’u dewis.

11. Trosglwyddo Eich Cwrs

11.1 Rydym yn cadw’r disgresiwn llwyr ynghylch a ellir trosglwyddo Cwrs oddi wrthych i drydydd parti. Rhaid gwneud unrhyw gais o’r fath i ni yn ysgrifenedig i [email protected] o fewn 21 diwrnod calendr i gofrestru.

11.2 Os byddwn yn cytuno i ganiatáu i chi drosglwyddo i Gwrs arall, bydd cyfanswm y ffioedd a dalwyd tuag at y Cwrs a derfynwyd yn cael ei wrthbwyso yn erbyn cost y Cwrs newydd; ni wneir ad-daliad o unrhyw wahaniaeth. Fodd bynnag, os yw’r Cwrs newydd yn ddrytach na’r cwrs sy’n dod i ben, byddwn yn mynnu bod y gweddill yn cael ei dalu’n llawn wrth drosglwyddo. Mae ffi trosglwyddo safonol – mae manylion ar gael ar ein gwefan: oxfordcollege.ac .

12. cansladau

12.1 Rydym yn cynnig ad-daliad ar ein cyrsiau yn unol â deddfwriaeth gyfredol y llywodraeth (Rhan 3 o Reoliadau Hawliau Defnyddwyr ar Gontract 2013) (y “Rheoliadau”). Mae’r Rheoliadau yn trosi amrywiol gyfarwyddebau i gyfraith y Deyrnas Unedig, gan gynnwys Cyfarwyddeb 2011/83/EU, a elwir yn Gyfarwyddeb Hawliau Defnyddwyr. Mae’r rheoliadau’n datgan bod y cyfnod canslo yn dod i ben 14 diwrnod ar ôl y diwrnod yr ymrwymir i’r contract. Cwblhau proses gofrestru yw’r amser yr ymrwymir i’r contract, hy pan fydd Cyfrif Campws wedi’i ddyrannu i fyfyriwr ac wedi cael mynediad at ddeunyddiau’r cwrs.

12.2 I wneud cais am ad-daliad, mae’n ofynnol i chi anfon neges ysgrifenedig at Wasanaethau Myfyrwyr drwy eich cyfrif Campus neu drwy e-bost at [email protected] . Ni fydd ceisiadau am ad-daliad a dderbynnir dros y ffôn, sgwrs fyw / gwe neu unrhyw fodd arall yn cael eu derbyn. Dim ond gan y myfyriwr neu dalwr ffioedd y cwrs y derbynnir ceisiadau am ad-daliad a gofnodir ar y Ffurflen Gais Gwasanaeth. Rhoddir ad-daliadau i gyfrif y talwr yn unig.

12.3 Ni fydd y Sefydliad yn caniatáu ceisiadau i ganslo y tu allan i’r cyfnod deddfwriaethol o 14 diwrnod.

12.4 Am gwrs sy’n cael ei ganslo, rydym yn codi ffi safonol o £50.00. Mae’r ffi hon yn berthnasol i bob achos o ganslo yn ddieithriad.

12.5 Telir ad-daliadau o fewn 21 diwrnod.

**Nid yw’r uchod yn berthnasol i gyrsiau TG**

Ar gyfer Cyrsiau TG:

12.6 Pan fo cwrs yn cael ei archebu neu ei gynnal a bod cais i ganslo’n cael ei dderbyn, naill ai drwy gyfrwng ysgrifenedig, neu ar lafar o fewn y cyfnod o 14 diwrnod, ac nad yw’r nwyddau cwrs wedi’u cyrchu, yna caniateir hyn. Os ceir ad-daliad, bydd y ffi weinyddol ganlynol yn berthnasol i dalu costau Coleg Dysgu Rhydychen:

 • Cost y Cwrs Hyd at £5,000 Ffi Weinyddol £150 +TAW

Oherwydd Rheoliadau Contractio Defnyddwyr 2013, unwaith y bydd cwrs wedi’i gyrchu, ni allwn ganiatáu ad-daliad. Sicrhewch fod gennych y cwrs cywir cyn ei gyrchu.

13. Hawlfraint

13.1 Mae’r holl hawlfraint a hawliau eiddo deallusol eraill sy’n ymwneud â deunyddiau’r cwrs naill ai’n eiddo i ni neu wedi’u trwyddedu i ni. Mae copïo, addasu neu unrhyw ddefnydd arall o’r cyfan neu unrhyw ran ohono heb ein caniatâd penodol wedi’i wahardd yn llym.

13.2 Rhaid parchu hawlfraint wrth anfon negeseuon ymlaen bob amser. Os oes gennych unrhyw amheuaeth disgwylir i chi wirio gyda’r awdur.

14. Eiddo Deallusol

14.1 Bydd yr holl hawlfraint, nodau masnach, hawliau dylunio, patentau, a hawliau eiddo deallusol eraill (cofrestredig ac anghofrestredig) a’r holl gynnwys sydd wedi’i leoli ar y Wefan yn parhau i gael ei freinio yn y sefydliad neu ei drwyddedwyr. Oni bai y nodir yn benodol mewn trwydded a ddarperir gan y Coleg, ni chewch gopïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi, dadosod, dadgrynhoi, peiriannu cefn, lawrlwytho, postio, darlledu, darlledu, gwneud ar gael i’r cyhoedd na defnyddio cynnwys y sefydliad mewn unrhyw fodd ac eithrio at eich defnydd personol, anfasnachol eich hun.

14.2 Mae’r Wefan yn darparu mynediad trwy ddolenni hyperdestun i adnoddau ar wefannau eraill ar gyfer pori yn unig ac wrth wneud hynny nid ydym yn cymeradwyo unrhyw endidau cysylltiedig nac yn awdurdodi unrhyw weithred a allai fod yn torri hawlfraint neu unrhyw hawliau trydydd parti eraill a ddiogelir gan y gyfraith neu gan gytundebau rhyngwladol ledled y byd. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw ddeunydd a gynhwysir ar unrhyw dudalen we trydydd parti.

15. Polisi Sero

15.1 Rydych yn cytuno i ddefnyddio Gwefan y Sefydliad ac unrhyw un o wefannau cyfryngau cymdeithasol y Sefydliad yn unol â’r Amodau Defnyddio hyn yn unig, at ddibenion cyfreithlon, ac mewn ffordd nad yw’n tresmasu ar hawliau, cyfyngu nac atal defnydd a mwynhad unrhyw un arall. o’r Wefan a’n gwefannau cyfryngau cymdeithasol.

15.2 Mae rhai tudalennau o’r Wefan a gwefannau cyfryngau cymdeithasol yn caniatáu ichi bostio, anfon neu uwchlwytho cynnwys a gwybodaeth. Os gwnewch hyn, byddwn yn cymryd bod hyn yn golygu eich bod wedi darllen a derbyn yr Amodau Defnyddio hyn.

15.3 Ni ddylech bostio, anfon, na lanlwytho unrhyw gynnwys neu wybodaeth o’r fath:

 1. oni bai eich bod yn berchen ar yr hawliau eiddo deallusol sy’n bodoli neu’n ymwneud â’r cynnwys a’r wybodaeth honno neu fod gennych hawliau priodol i’w defnyddio ac oni bai eich bod yn siŵr nad yw postio, anfon neu uwchlwytho’r un peth yn torri’r hawliau (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r eiddo deallusol hawliau) unrhyw berson neu sefydliad arall;
 2. sydd, neu y gellid ei ystyried, yn ddifenwol, yn sarhaus, yn drallodus, yn ddirmygus, neu’n amhriodol ynghylch y Sefydliad, ei gwsmeriaid neu gleientiaid neu unrhyw berson neu sefydliad arall;
 3. sy’n amharu ar lif y deialog o fewn y Safle;
 4. sy’n dynwared person arall;
 5. sy’n cynnwys unrhyw wybodaeth gyfrinachol am y Sefydliad neu berson neu sefydliad arall (oni bai bod gennych ein caniatâd ni neu ganiatâd y person neu’r sefydliad arall);
 6. sy’n cynnwys unrhyw gynnwys sarhaus, anweddus neu droseddol neu unrhyw gynnwys arall a allai achosi embaras i’r Sefydliad, ei gwsmeriaid neu gleientiaid neu unrhyw berson neu sefydliad arall; a
 7. sy’n cynnwys unrhyw ddata personol am berson arall gan gynnwys (nid yw’r rhestr hon yn hollgynhwysfawr) enwau, manylion cyswllt a data personol sensitif (er enghraifft, gwybodaeth am iechyd meddwl neu gorfforol unigolyn a nodwyd neu adnabyddadwy, tarddiad hiliol neu ethnig, credoau crefyddol neu gredoau eraill) .

15.4 Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw gynnwys a/neu wybodaeth yr ydych yn ei bostio, ei anfon neu ei lanlwytho i’r Wefan. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu unrhyw gynnwys a/neu wybodaeth o’r fath yn ôl heb rybudd ac yn ôl ein disgresiwn llwyr ac i fynd ar drywydd unrhyw achos o weithredu yn eich erbyn sydd ar gael i ni o dan gyfreithiau cymwys.

15.5 Caiff pob galwad ffôn i’r Coleg ac oddi yno ei recordio at ddibenion hyfforddi a sicrhau ansawdd. Mae’r rheolau a amlygir yn y polisi hwn yn berthnasol i bob galwad ffôn.

15.6 Mae’r Sefydliad yn cadw’r hawl i ddiarddel unrhyw fyfyriwr nad yw’n cadw at y polisi hwn heb hawl i ad-daliad ffioedd.

15.7 Mae’r Polisi Dim Goddefgarwch hwn yn ymestyn y tu hwnt i’r amser yr ydych yn astudio gyda’r Sefydliad. Mae’r Sefydliad yn cadw’r hawl i gymryd camau cyfreithiol yn eich erbyn os canfyddir eich bod yn dangos ymddygiad gwaharddedig o’r fath.

16. achwynion

16.1 Bydd cwynion a anfonir yn ysgrifenedig at [email protected] yn cael eu hateb o fewn 28 diwrnod gwaith.

17. Termau Eraill

17.1 Ni fydd unrhyw lacio neu oddefgarwch y gallwn ei estyn i chi yn effeithio ar ein hawliau o dan y Telerau ac Amodau hyn.

17.2 Os bernir bod unrhyw ran o’r Telerau ac Amodau hyn yn anorfodadwy, bydd y Telerau ac Amodau sy’n weddill yn parhau mewn grym.

17.3 Bydd yr holl rwymedigaethau neu rwymedigaethau sy’n codi o dan y Telerau ac Amodau hyn yn rhai y gellir eu gorfodi yn eich erbyn ar ôl i’ch cytundeb â’r Sefydliad Dysgu Cyrsiau Ymddiriedaeth ddod i ben.

17.4 Nid ydym yn eithrio nac yn cyfyngu ein hatebolrwydd (os o gwbl) i chi:

 1. am unrhyw dorri rhwymedigaethau sy’n codi o dan adran 14 Deddf Gwerthu Nwyddau 1895;
 2. am anaf personol neu farwolaeth o ganlyniad i’n hesgeulustod;
 3. ar gyfer unrhyw fater y byddai’n anghyfreithlon i ni ei eithrio neu geisio eithrio atebolrwydd; neu
 4. am dwyll.

17.5 Byddwch yn amddiffyn, yn indemnio, ac yn ein dal ni, ein cysylltiedigion a’n swyddogion, cyfarwyddwyr, gweithwyr, ac asiantau yn ddiniwed rhag ac yn erbyn unrhyw a phob hawliad, atebolrwydd, iawndal, colledion, neu dreuliau, gan gynnwys costau cyfreithiol rhesymol, sy’n deillio o neu mewn. unrhyw ffordd sy’n gysylltiedig ag unrhyw achos o dorri’r Amodau Defnyddio hyn gennych chi.

18. Gwarantau a Chyfyngiad Atebolrwydd

18.1 Rydym yn gwarantu y byddwn yn cyflawni unrhyw wasanaethau a ddarperir gyda sgil a gofal rhesymol.

18.2 Rydym yn bwriadu dibynnu ar y telerau ysgrifenedig a nodir yn y ddogfen hon.

18.3 Ac eithrio mewn perthynas ag atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol sy’n deillio o’n hesgeulustod, ni fyddwn yn atebol am: (a) colledion na ellid eu rhagweld i’r ddau barti y gwnaed eich Cytundeb â’r Sefydliad â hwy; (b) colledion na chawsant eu hachosi gan unrhyw doriad ar ein rhan ni; neu (c) colledion busnes a/neu golledion i’r rhai nad ydynt yn ddefnyddwyr.

18.4 Bydd ein hatebolrwydd am golledion uniongyrchol sy’n deillio o’n hesgeulustod (ac eithrio mewn perthynas ag atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol), tor-cytundeb neu unrhyw achos arall o weithredu sy’n deillio o neu mewn cysylltiad â’ch cytundeb gyda’r Sefydliad yn gyfyngedig i’r cyfanswm y pris a dalwyd hyd yma i’r Sefydliad.

18.5 Ac eithrio mewn perthynas ag atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol sy’n deillio o’n hesgeulustod, ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol o gwbl (gan gynnwys heb gyfyngiad unrhyw golled o elw, colli refeniw, colli cyfle neu eich rhwymedigaethau i neu gytundebau gyda thrydydd parti) y gallech eu dioddef yn sgil neu mewn cysylltiad â’ch cytundeb gyda’r Sefydliad.

Gallwch (ar unrhyw adeg), optio allan o gael yr hysbysiadau hyn gennym ni. Os byddai’n well gennych beidio â chael unrhyw hysbysiadau marchnata neu ddewis cael yr hysbysiadau hyn.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!